Eshte pìkerìsht sezonì ì atyre: 2 Manderìna ne dìte konsumojìnì dhe do te vìnì re se sì ne trupìn tuaj

Ma ndarinat janë të pasura me fibra, vitamina dhe antiok sidantë të dobishëm për shën detin dhe linjat: ja cilat janë përfitimet që sjellin nëse i konsumoni rregullisht.

Të shijshme dhe të sezonit, mandarinat në vjeshtë janë një kurë e vërtetë për sh ëndetin dhe buk urinë.

Ata janë një burim i ushqyesve të vlefshëm që kryejnë një veprim mbrojtës për trupin. Ato sjellin antio ksidantë të fuqishëm që kundërshtojnë veprimin e ra dikalëve të lirë, ndikojnë në mosplakjen e qelizave. Për më tepër, ato ndihmojnë në mbrojtjen e orga nizmit.

Një arsye tjetër e mirë për t’i përfshirë ato në dietë? Man darina si portokalli dhe varietete të tjera ag rumesh sigurojnë pektinën, një fibër të tretshme që luf ton su lmet e papritura të u risë.

Për më tepër, ajo kryen një veprim pr ebiotik. Pektina lehtëson zo rrët dhe promovon rritjen e bak tereve të mira, të domosdoshme për mbajtjen në formë dhe të shëndetshme.

Kujdes vetëm me sasitë. Man darina sjell rreth 72 kalori në 100 gram (të cilat korrespondojnë me dy ma ndarina të vogla të qëruara), dhe janë një frut shumë i sheq erosur.

Ato sigurojnë she qerna të thjeshtë që asim ilohen lehtësisht nga trupi. Idealja është pra t’i konsumoni ato për mëngjes ose si një meze të lehtë midis një vakti dhe një tjetri në mënyrë që të mos rrezikoni të mbusheni me shumë sheqerna dhe kalori.

Do keni më shumë energji në muajt e ftohtë

Ato sjellin minerale aleate në funksionimin e duhur të sistemit nervor. Ato janë të pasura me kalium dhe magnez.

Përveç kësaj, ato sigurojnë vitamina B, përfshirë vitaminën B1, B3, B6 dhe B9, të cilat janë të dobishme për të l uftuar lod hjen mendore dhe fizike dhe për të marrë energji.

Do dukeni më të rinj

Mandarinat kanë veti të mira kundër plakjes. Ato janë një burim i mirë i antiok sidantëve.

Ato janë të pasura me vitaminë C, të dobishme për pro dhimin e kol agjenit, proteinë e cila është e përbërë nga l ëkura, k ockat, te ndinat, m uskujt dhe t honjtë.

Falë veprimit të saj kundër pl akjes, bllokon veprimin e dëm shëm të radi kalëve të lirë dhe kundërvepron str esin oksidues përgjegjës për plakjen e ind eve.

Do të keni më pak to ksina në trupin tuaj

Mandarinat kanë një veprim të mirë det oksikues.

Ato sigurojnë shumë fibra, të dobishme për të ndihmuar në eliminimin e tok sinave dhe sub stancave të mb eturinave që shqetësojnë or ganizmin.

Do të vini re rezultate më të mira sportive

Ato sigurojnë sheqerna që menjëherë sigurojnë energji për trupin tuaj.

Sigurojnë një larmi të gjerë të mineraleve, përfshirë kaliumin dhe magnezin, të dobishëm për l uftimin e ngë rçeve të musk ujve dhe kalciumit, i cili është i vlefshëm për shë ndetin e koc kave dhe n yjeve.

Mund të lini në shtëpi shamitë

Falë pranisë së lartë të vitaminës C, mandarinat forcojnë mbrojtjet dhe ndihmojnë në kundërveprimin e shfaqjes së ftoh jes, dhi mbjeve të fytit dhe çrre gullimeve të tjera sezonale./thenieperjeten.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *