Le pa fjale studimi i fundit: Nese konsumoni 3 here ose me shume spec te kuq ne jave

Një sugjerim së fumdmi ka habitur të gjithë. Bëhet fjalë për luftën kundër ka. nce rit, që mund të lu. ftohet me spec dje gës.

Ky produkt ka shumë përfitime, dhe lu. fton kan. ce rin, trajtimin e dia. betit, elim. inimin e go. ditjeve në tru dhe zvogëlimin e dhi mbjeve të ky. çeve.

Speci dje gës lehtëson shenjat e diabetit dhe mban insulinën në gj ak. Përmban “kapsaicinë”, e cila i reziston infla. macionit dhe oksidimit dhe kontribuon në par. andalimin e sëm. undjeve të kan. ce rit.

“Ka psaicina”, që gjendet tek speci dj. egës, përmirëson shën. detin e zemrës.

Ai luan një rol të rëndësishëm në elim. inimin e rrez ikut të mpi. ksjes së gja. kut dhe zvogëlimin e kole. sterolit të dë. mshëm në shtëpi.

Sp. eci i kuq ndihmon në heqjen e gazrave dhe gazrave. Një il .aç natyral për humbjen e peshës sepse funksionon për të shty pur ore. ksin për periudha të gjata.

Sp. eci i kuq është një perime an. ti-infl. amatore. Specat dj .egës ndihmojnë në trajtimin e ftohjeve, gr. ipit dhe dhi .mbjeve të fy.tit, për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të vitaminës C.

Vlen të përmendet se ka disa studime që kanë siguruar që rreth 500 mijë kinezë hanë ushqim pi. kant tre ose shtatë herë në javë dhe rezultatet zbu. luan se ata jetojnë më gjatë. Edhe kanë 14% më pak gjasa të vd. esin nga kan ce ri, zemra dhe fry.mëmarrja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.