Studìmì : Konsumìmì ì te pakten 3 here ne jave te specìt te kuq, mund tju mbroj nga keto 3 probleme qe lìdhen

Një sugjerim së fumdmi ka habitur të gjithë. Bëhet fjalë për lu ftën kundër ka nce rit, që mund të lu ftohet me spec dje gës.

Ky produkt ka shumë përfitime, dhe lu fton kan ce rin, trajtimin e dia. betit, elim inimin e go ditjeve në tru dhe zvogëlimin e dhi mbjeve të ky çeve.

Speci dje gës lehtëson shenjat e diabetit dhe mban insulinën në gj ak. Përmban “kapsaicinë”, e cila i reziston infla macionit dhe oksidimit dhe kontribuon në par. andalimin e sëm. undjeve të kan ce rit.

“Ka psaicina”, që gjendet tek speci dj egës, përmirëson shën detin e zemrës.

Ai luan një rol të rëndësishëm në elim inimin e rrez ikut të mpi ksjes së gja kut dhe zvogëlimin e kole sterolit të dë mshëm në shtëpi.

Speci i kuq ndihmon në heqjen e gazrave dhe gazrave. Një il aç natyral për humbjen e peshës sepse funksionon për të shty pur oreksin për periudha të gjata.

Sp eci i kuq është një perime anti-infl ama tore. Specat djegës ndihmojnë në trajtimin e ftohjeve, gr ipit dhe dhimbjeve të fytit, për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të vitaminës C.

Vlen të përmendet se ka disa studime që kanë siguruar që rreth 500 mijë kinezë hanë ushqim pi kant tre ose shtatë herë në javë dhe rezultatet zbu luan se ata jetojnë më gjatë. Edhe kanë 14% më pak gjasa të vd esin nga kan ce ri, zemra dhe frymëmarrja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.