Categories
Aktualiet

Sidomos mosha mbi 50 vjece: Pijeni kete 4 ore para gjumit dhe do te shikoni ndryshimin qe do te keni persa i perket

Njerëz të panumërt në botë vuajnë nga pagjumësia dhe kanë probleme me gjumin. Për shkak të ritmit të shpejtë të jetës dhe të ushqyerit keq, për fat të k eq kjo gjithashtu ndikon në cilësinë e gjumit.

Çr regullimi i gjumit është shumë shqetësues dhe shkat ërrues, dhe ndikon në çdo element të jetës.

Çr regullimi i gjumit mund të jetë rezultat i disa elementeve biologjike, të ushqyerit jo të shëndetshëm, të kushteve ps ikiatrike dhe fizike.

Këto janë kushtet që mund të çojnë në pro bleme me gjumin:

Dhi mbje në qafë dhe mbrapa,

An kthi dhe Depre sioni,

Sëm undje tir oide,

As tma,

Reaksione ale rgji ke,

Pro bleme me l ukthin dhe sto makun,

A rtritis.

Çr regullimet e gjumit gjithashtu mund të shkaktohen nga komponimet dhe aktivitetet e veçanta, siç janë alk. oli, kafeina, nikotina, në një masë të madhe veçanërisht ushqimi i nxehtë, para gjumit.

Çr regullimet e gjumit ndikojnë në jetë dhe mund të rrisin rrez. ikun e ank thit dhe hi pertensionit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.